سواد تربیتی
  • سواد چیست ؟

    سواد چیست ؟ سواد  ، در صد سال پیش ، تنها معنی اش ، توانایی خواندن و نوشتن بود . در آن سالها ، سرعت پیشرفت ...

    سواد چیست ؟ سواد  ، در صد سال پیش ، تنها معنی اش ، توانایی خواندن و نوشتن بود . در آن سالها ، سرعت پیشرفت علم و فن آوری پایین بود . آنقدر که ، در مدارس و مراکز آموزشی ، علوم گذشته را به جوانان آن روز ...

    بیشتر بخوانید